foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

 

Линк ка Професионалној орјентацији

Школа је узела учешће у пројекту Професионална оријентација на преласку у средњу школу.
Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну  одлуку о избору школе и занимања, као и да покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.
У смеру постизања наведеног циља дефинисан је низ задатака који  се реализују кроз радионице и саветовање, као и кроз реалне сусрете.

Програм чини пет фаза:

1.Самоспознаја (основна идеја  је да ученици препознају сопствене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи).

2.Информисање о занимањима и каријери (неопходно је дорбо информисати ученике о могућим/жељеним занимањима и каријерном вођењу, како би могли самостално и ваљано да донесу одлуку о избору занимања; пожељно је структурирати информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика).

3.Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима приближити доступност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу пролазити до одређеног занимања – нпр.одабир одређене средње школе позитивно доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема амбиција за високим образовањем...).

4.Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу  директног унапређивања знања ученика о одређеном занимању и професији)
  • Посете средњим школама
  • Посете предузећима и организацијама у складу са интересовањима ученика и могућностима локалне средине и школе 
  • Разговор са појединим експертима у школи (такође у зависности од интересовања ученика и  могућности школе и локалне средине).        

5.Доношење одлуке о избору школе и занимања (инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу!!!


Радионице се реализују са ученицима седмог и осмог разреда. Школски тим за  професионалну оријентацију ученика тимски ради са одељењским старешинама ученика седмог и осмог разреда и радионичарски рад са ученицима реализују и чланови тима за ПО и одељењске страешине ученика поменутих разреда.