ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

 

ВОДИЧИ И ПРИРУЧНИЦИ

КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

 

ОСТАЛО

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА

КАЛЕНДАР РАДА

КУЋНИ РЕД

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА